8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
679 Wellness Minutes?
Enthusiast since Jan 2019
8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
did this
2 days ago

8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
did this
2 days ago

Relaxing

8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
did this
2 days ago

8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
did this
2 days ago

I have shoulder issues can only do half of the video.

8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
did this
2 days ago

8
Linda Kryzneski
Linda Kryzneski
did this
2 days ago