Nandita Saggu, Level 16

Nandita Saggu

2910 Wellness Minutes?
Enthusiast since Jan 2017
Nandita Saggu, Level 16
Nandita Saggu
did this
October 25

Nandita Saggu, Level 16
Nandita Saggu
did this
October 19
Doing an activity for 76 minutes from Apple Health.

Nandita Saggu, Level 16
Nandita Saggu
did this
October 18
Doing an activity for 134 minutes from Apple Health.

Nandita Saggu, Level 16
Nandita Saggu
did this
October 15
Doing an activity for 85 minutes from Apple Health.

Nandita Saggu, Level 16
Nandita Saggu
did this
October 9

Nandita Saggu, Level 16
Nandita Saggu
did this
October 4
Doing an activity for 95 minutes from Apple Health.